17/04/2018

Chính thức sử dụng đầu số 8179 cho các dịch vụ SMS hỗ trợ tài khoản

Chuyển đầu số SMS từ 8198 sang 8179

Do việc nâng cấp hệ thống nhanh hơn dự kiến nên hiện nay các dịch vụ SMS hỗ trợ tài khoản đã chính thức sử dụng đầu số 8179
Các dịch vụ SMS hỗ trợ tài khoản :

  • Khóa
  • Mở khóa
  • Reset mật khẩu rương
  • Thay đổi thông tin tài khoản

Lưu ý : Sau thời điểm này, các tin nhắn gửi đến đầu số cũ (8198) sẽ không còn hiệu lực.

Hướng dẫn dịch vụ Khóa
Hướng dẫn dịch vụ mở khóa
Hướng dẫn dịch vụ Reset mật khẩu rương
Thay đổi thông tin tài khoản